Veiligheidsinformatie

Onderstaande informatie is bedoeld als aanvullende informatie over essentiële/etherische olie en de producten van Geuren Alchemie.

De producten van Fragrance Alchemy zijn géén puur essentiële/etherische oliën! De Fragrance Alchemy oliën zijn Alchemistische Geuroliën speciaal samengesteld op basis van hun puurheid en zeer hoge frequentie. Het is een combinatie van een draagolie en één (enkelvoudige (pure)) of meerdere (meervoudige (melange)) essentiële oliën. Wij hebben er echter voor gekozen de etikettering voor de Fragrance Alchemy producten op basis van de strenge GHS normering toe te passen en ook de informatie op basis van etherische oliën te verstrekken.Onderstaande informatie dien je dus voor de Fragrance Alchemy producten in de juiste context te zien.

Veiligheid

Wat je moet weten over veiligheid, verpakking, etiketten en veilig gebruik van etherische oliën.

Zie Etikettering voor de bijsluiter van de Geuren Alchemie oliën.

Pure, natuurlijke etherische oliën (ook wel essentiële oliën genoemd) zijn een prachtig cadeau van moeder natuur. Het zijn krachtige producten waar je met respect mee om mag gaan.

Bij juist gebruik zijn etherische oliën zeer veilig en goed voor onze gezondheid en welzijn, maar in grote hoeveelheden kunnen ze giftig zijn en juist gevaar opleveren voor de gezondheid. Daarom is het juiste gebruik en een juist etiket op de etherische olie van groot belang.

Etherische oliën zijn lange tijd verkocht zonder enige vorm van waarschuwing op het etiket. De overheid heeft dit echter verplicht gesteld, zodat nu op de flesjes etiketten aanwezig zijn met een aantal waarschuwingssymbolen en waarschuwingsteksten. Vanaf juni 2015 is een nieuw systeem van kracht. De GHS etikettering.

GHS etikettering

Wat is GHS en wat is REACH?

GHS (Global Harmonised System) ook wel bekend als CLP (Classification and Labeling of Products) is een nieuw wereldwijd systeem om gevaarlijke stoffen en producten te labelen en te classificeren. Bekend is dat er binnen verschillende landen nogal uiteenlopend wordt gedacht over het gevaar van bepaalde stoffen voor mens en/of milieu. De doelstelling van GHS is eenduidigheid creëren voor de gebruikers wat betreft de risico’s rondom de diverse stoffen.

Klik hier voor Rijksoverheid informatie.

REACH staat voor: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen, is een Europese verordening waarin is vastgelegd dat fabrikanten, producenten, importeurs en leveranciers de kennis over stoffen en producten moeten delen. De bedoeling hiervan is om ervoor te zorgen dat voor elke gevaarlijke stof die in Europa op de markt komt, de informatie met betrekking tot de risico’s voor de gebruiker eenduidig is. Deze worden beschreven door de zogenaamde P- en H-statements (Precaution(voorzorgsmaatregelen) en Hazard (gevarenaanduidingen)). Het GHS etiket moet minimaal onderstaande informatie bevatten:

 • Nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
 • Gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
 • Productidentificatie (bijvoorbeeld identificatienummer en/of naam)
 • Gevaar pictogram(men)
  GHS Gevaren Symbolen
 • Signaalwoord
  Gevaar
  Waarschuwing
 • Gevarenaanduiding(en) (H-statements)
  Bijvoorbeeld: H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 – “Kan een allergische huidreactie veroorzaken.”
 • Voorzorgsmaatregelen (P-statements)
  Bijvoorbeeld: P102 “Buiten het bereik van kinderen houden.”
 • Aanvullende informatie

De nieuwe etikettering komt op het eerste gezicht misschien wat vreemd over door de gevarentekens die erop staan maar uiteindelijk blijkt het een nuttige bron van informatie te zijn. Het is goed dat je als gebruiker van bepaalde stoffen en zo ook de etherische oliën geïnformeerd wordt over de risico’s van deze stoffen. Het is een extra instrument om jezelf als gebruiker te informeren over de samenstelling en mogelijke eigenschappen van de oliën.

LET OP: Deze waarschuwingen dien je echter wel in de juiste context te zien!

Er zijn plantaardige stoffen die in kleine hoeveelheden, nuttig of prettig zijn en in grotere hoeveelheden giftig. Neem bijvoorbeeld cafeïne. Een paar kopjes koffie is lekker en stimulerend maar na het drinken van 100 kopjes koffie in korte tijd kan je naar het ziekenhuis. Beter merk je dit nog met cafeïne in energiedrankjes. 1 is prettig maar na 5 krijg je hart problemen en wordt het schadelijk voor je gezondheid. Dit is ook het geval bij de meeste etherische oliën. Het zijn veelal sterke natuurlijke maar ook chemische stoffen, die je prima voor je gezondheid en welzijn kunt toepassen.

Het werkelijke gevaar

Het werkelijke gevaar van etherische olie is afhankelijk van het type olie (de waarschuwingen die op het etiket staan), de totale hoeveelheid in de verpakking, de manier hoe het bewaard wordt en de manier waarop het gebruikt wordt. Er zijn etherische oliën die bijtend zijn op de huid zoals tijm olie maar ook die volkomen veilig zijn zoals lavendel olie. Lavendel olie kan dus zonder problemen puur op de huid toegepast worden, tijm olie alleen bij voldoende verdunning. Toch (of juist daarom) wordt tijm olie, verdund in een dragerolie, gebruikt bij onreine huid en wratjes. Bij het gebruik van etherische olie is het erg belangrijk betrouwbare informatie van diverse bronnen te raadplegen.

De totale hoeveelheid

Op een flesje met 5ml etherische olie dienen de zelfde waarschuwingen te staan als op een vat met 200 liter etherische olie. Echter, als een 200 liter vat open barst zal dit sneller leiden tot een gevaarlijke concentratie etherische olie in de lucht, in het milieu of op de huid en kleding dan wanneer een 5ml flesje stuk valt. Eucalyptus etherische olie is bijvoorbeeld zeer explosief en heeft een scherpe geur. In grote hoeveelheden kan dit dus zeer gevaarlijk zijn. Maar bij het verdampen van een paar druppels etherische olie in een geurbrander of op een tissue speelt explosiegevaar en risico’s bij inademen geen rol.

De verpakking

Een ander belangrijk punt voor veilig gebruik van etherische olie is de sluiting van het flesje. Er zijn leveranciers die flesjes leveren met een pipetje, maar hiermee kan de kwaliteit van dat product sneller achteruit en de olie is veel makkelijker te bereiken voor kinderen. Het beste is om een glazen flesje te hebben van violet glas (Miron glas) en een goede sluiting. Bij Geuren Alchemie maken we gebruik van:

 • violet glazen flesjes voor de 5ml en 10ml varianten De violet glazen flesjes bieden de beste bescherming tegen UV die de kwaliteit en houdbaarheid van de olie sterk beïnvloed. De meeste fabrikanten/leveranciers gebruiken deze kleur/kwaliteit niet vanwege de hoge prijs.
 • een luxe hoogwaardige pipet die goed sluit, een zeer goede weerstand tegen corrosie door de olie heeft en met een nauwkeurige dosering.

Bewaar etherische olie bij voorkeur donker, koel en buiten het bereik van kleine kinderen.