Etikettering

Versie 1.2
Deze pagina en informatie is voor het laatst aangepast op 11 januari 2015

Volledige GHS identificatie voor de Alchemistische Geuroliën van Geuren Alchemie. Dit is een uitbreiding en aanvulling op de op het olieflesje aanwezige etiket. Eventueel olie specifieke informatie, wordt hieronder apart vermeld.

Geuren Alchemie etiket voorbeeld
PRODUCT EN BEDRIJFSIDENTIFICATIE
Product naam: naam van de olie
Bedrijf: Geuren Alchemie
Adres: Lakenhalstraat 20
1335 XK Almere
Nederland
Informatie nr.: +31 6 29576268
Product categorie: Alchemistische Geurolie
GEVARENAANDUIDINGEN (H-statements) en VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN (P-statements)
Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
GHS Uitroepteken pictogramGHS Gezondheids Gevaar pictogram
GHS H-statements: H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
GHS P-statements: P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P301+P331: NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken.
P305+P321: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Specifieke behandeling vereist: spoelen met een zuiver plantaardige olie.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P333+P321: Bij huidirritatie of uitslag: Specifieke behandeling vereist: verdunnen met een zuiver plantaardige olie gevolgd door (P352) met veel water en zeep wassen.
P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag (behoud van de kwaliteit): P235: Koel bewaren.
P410: Tegen zonlicht beschermen.

Olie specifieke Gevarenaanduidingen en Veiligheidsaanbevelingen

– geen –

Algemene informatie

Zie Algemene informatie olie voor algemene informatie over:

  • Toepassingen waarin etherische oliën veilig gebruikt kunnen worden
  • Toepassingen waarin etherische oliën met voorzichtigheid gebruikt dienen te worden
  • Geuren Alchemie toepassingsmethode Classificatie

Zie Veiligheidsinformatie olie voor algemene informatie over:

  • Veiligheid
    • GHS etikettering
    • Het werkelijke gevaar

Versie historie

1.0 – 8 juni 2014 Initiële versie
1.1 – 18 augustus 2014 Term: Natuurlijke Geurolie vervangen door: Alchemistische Geurolie
Nieuwe etiket afbeelding
1.2 – 11 januari 2015 GHS pictogram (GHS08 – Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn), behorende bij Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 toegevoegd volgens laatste GHS specificaties.